Biografija

Rođen sam 1. 7. 1973. godine u Sarajevu gdje sam završio osnovnu i srednju školu.  Početkom rata u BiH  dobrovoljno sam stupio u redove  Teritorijalne odbrane, kasnije Armije BiH. Kao pripadnik Diverzantskog odreda 4. Viteške brigade 24.8.1992. godine teško sam ranjen tokom izvršenja borbenog zadatka.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, odsjek historija, upisao sam školske  2000./01. godine. Diplomirao sam 1. 9. 2004. godine, na temu “Utjecaj Fernanda Braudela na suvremene historiografije”. Školske 2004./05. godine sam upisao postdiplomski studij na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad na temu “Bihaćka krajina 1971. – 1991. Utjecaj politike i političke elite na privredni razvoj” sam obranio 17. 9. 2008. godine kod mentora doc. dr. Tvrtka Jakovine.

Doktorat na temu ‘Političar Alija Izetbegović. Od osnivanja SDA do povlačenja iz Predsjedništva BiH’ odbranio sam 23. jula 2012. Godine na Sveučilištu u Zagrebu/Hrvatska. Mentor mi je bio prof. dr. Ivo Banac.

Područje moga interesiranja je europska i svjetska moderna i suvremena historija, uže područje historija Jugoslavije/Bosne i Hercegovine tokom 20. stoljeća. Naglasak je na ulozi društvenih i političkih elita i njihovim utjecajima, posebno na događaje koji su doveli do sloma komunizma, SFRJ i nastanka samostalnih južnoslavenskih država.

Od 2006. do 2016. godine radio sam na Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu, a od polovine 2016. predavač sam na Fakultetu za Umjetnost i Društvene nauke (FASS) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu/IUS. U periodu od februara 2018. do juna 2019. bio sam dekan istog fakulteta. Trenutno radim u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Autor sam više knjiga i desetine naučnih radova. Oženjen sam i imam 3 sina.